نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

فراوانی نامگذاری سال 1396
     

فراوانی ماهیانه

فراوانی نام پسر در فروردین ماه 1396

فراوانی نام دختر در فروردین ماه 1396

فراوانی نام پسر در اردیبهشت ماه 1396

فراوانی نام دختر در اردیبهشت ماه 1396

فراوانی نام پسر در خرداد ماه 1396

فراوانی نام دختر در خرداد ماه 1396

فراوانی نام پسر در تیر ماه 1396

فراوانی نام دختر در تیر ماه 1396

فراوانی نام پسر در مرداد ماه 1396

فراوانی نام دختر در مرداد ماه 1396

فراوانی نام پسر در شهریور ماه 1396

فراوانی نام دختر در شهریور ماه 1396

فراوانی نام پسر در مهر ماه 1396

فراوانی نام دختر در مهر ماه 1396

فراوانی نام پسر در آبان ماه 1396

فراوانی نام دختر در آبان ماه 1396

فراوانی نام پسر در آذر ماه 1396

فراوانی نام دختر در آذر ماه 1396

فراوانی نام پسر در دی ماه 1396

فراوانی نام دختر در دی ماه 1396

فراوانی نام پسر در بهمن ماه 1396

فراوانی نام دختر در بهمن ماه 1396

 

 

 

فراوانی فصلی

فراوانی نام پسر در فصل بهار 1396

فراوانی نام دختر در فصل بهار 1396

فراوانی نام پسر در فصل تابستان 1396

فراوانی نام دختر در فصل تابستان 1396

آخرین بروز رسانی : 1396/12/14 09:02:15  تعداد مشاهده : 539  نویسنده / ویرایشگر : M.Sharifzadeh